Optimize the Management of Urological Tube-Related Emergencies During the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Pandemic

Yang Luan; Yan Zhang; Kai Cui; Fan Li; Baolong Qin; Yajun Ruan; Kun Tang; Hongyang Jiang; Hao Li; Xiaoyi Yuan; Zhuo Liu; Xiaming Liu; Gan Yu; Shengfei Xu; Ruibao Chen; Huan Yang; Xiaolin Guo; Xiaoyong Zeng; Zhong Chen; Zhiqiang Chen; Zhiquan Hu; Xiaodong Song; Zhihua Wang; Shaogang Wang; Jihong Liu; Tao Wang

Disclosures

Transl Androl Urol. 2021;10(1):466-474. 

In This Article

Conclusions

Urological tube-related emergencies have been found to have a higher incidence and require more complicated and dangerous for operations during the COVID-19 period. However, the principles, strategies, and procedures of the optimized management introduced in this study are efficient, and safe for both urologists and patients during the COVID-19 pandemic.

processing....